Prvá evaluačná konferencia na Slovensku v decembri 2012

Posted on Posted in Novinky

Dňa 5.12.2012 sa v hoteli Sheraton Bratislava uskutočnila prvá slovenská evaluačná konferencia pod názvom „Hodnotenie Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na Slovensku: skúsenosti a trendy“. Konferenciu organizoval Centrálny koordinačný orgán Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov – pracovníkov štátnej správy, akademického, súkromného aj tretieho sektora.

Cieľom konferencie bolo sprostredkovať vzájomnú výmenu doterajších skúseností, prístupov a výsledkov hodnotení na Slovensku a v zahraničí. Odzneli na nej príspevky, ktoré predstavili „praktické“ skúsenosti z hodnotení realizovaných na Slovensku aj v zahraničí. Svoje skúsenosti prezentovali účastníci z Riadiacich orgánov Operačných programov, UNDP, Svetovej banky, akademického, súkromného sektora a neziskových organizácií.

Konferenciu otvoril Generálny riaditeľ Sekcie koordinácie fondov EÚ na MDVRR (CKO) Juraj Gmiterko a vedúca oddelenia hodnotenia CKO Anna Hrončáková.

Prvý blok prezentácií bol zameraný na hodnotenia dopadov. Ekonóm Joost de Laat zo Svetovej banky hovoril o možnostiach využitia hodnotení dopadov s použitím kontrafaktuálu. Manažér evaluácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Vladimír Bořík prezentoval Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce. České skúsenosti s hodnotením štrukturálnych fondov konfrafaktickými metódami ponúkol Jan Brůha zo spoločnosti IREAS.

Nasledoval blok prezentácií o ex ante hodnotení: János Matolcsy z KPMG Maďarsko hovoril o príprave na nasledujúce programové obdobie, Karol Frank z Ekonomického ústavu SAV hovoril o modelovaní dopadov oneskoreného čerpania štrukturálnych fondov v SR. Ďalší český príspevok o problémoch hodnotení založených na dôkazoch predniesol Jan Vozáb z Berman Group, s.r.o.

Popoludní predstavil Ctibor Košťál z SGI maticu na hodnotenie rizík projektov použiteľnú pre verejnosť. Prezentácia Alexandra Fröhlicha zo Slovenskej evaluačnej spoločnosti sumarizovala počty realizovaných hodnotení. O očakávaní nárastu počtu evaluácií – evaluačnej vlne, hovoril Martin Obuch zo spoločnosti Consulting Associates, s.r.o.

Záverečný blok bol tematický – venoval sa hodnoteniu projektov zameraných na Marginalizované rómske komunity. Prvé skúsenosti z tvorby rámca hodnotenia projektu MPC Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK predstavila Iveta Kovalčíková z Prešovskej univerzity. Jaroslav Kling z UNDP prezentoval výsledky nového hodnotenia ESF projektov z OP ZaSI zameraných na Rómov. Záverečné dve prezentácie pracovníkov Etnologického ústavu SAV predstavili hodnotenia realizované pre Fond sociálneho rozvoja –  výskumník Tomáš Hrustič hovoril o hodnotení terénnej sociálnej práce v marginalizovaných osadách a riaditeľka ústavu  Tatiana Podolinská o prieskume efektu pastoračných aktivít na Rómov.

Po každej prezentácii nasledovala diskusia, často aktívna a živá..

Prezentácie nájdete tu:

Download (PDF, 434KB)

Download (PDF, 849KB)

Vladimír Bořík, MPSVR SR, Pilotné hodnotenie dopadov vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce (PDF, 4316KB)

Download (PDF, 948KB)

Download (PDF, 1.02MB)

Download (PDF, 512KB)

Alexander Fröhlich, Slovenská evaluačná spoločnosť, Stav hodnotení na Slovensku (PDF, 2233KB)

Martin Obuch, Consulting Associates s.r.o., Slovensko – čakanie na evaluačnú vlnu (PDF, 3798KB)

Download (PDF, 158KB)

Download (PDF, 1.11MB)

Download (PDF, 737KB)

Download (PDF, 529KB)

Download (PDF, 1.05MB)