O nás

SLOVENSKÁ EVALUAČNÁ SPOLOČNOSŤ (SES)

je občianske združenie, založené v decembri 2006 s cieľom budovať na Slovensku evaluačnú kultúru. Že neviete čo znamená evaluácia? Pokojne to nahraďte slovenským hodnotenie, v zmysle hodnotenie na aký účel boli použité verejné prostriedky a s akým výsledkom, čo to prinieslo – aký úžitok sme z toho mali. Našou úlohou je propagovať používanie evaluácií teda hodnotení všade tam, kde sa využívajú verejné financie teda peniaze nás, daňových poplatníkov. Účelom je transparentnosť ich použitia a zodpovedanie sa verejnej správy za zmysluplné a opodstatnené využitie týchto financií.

Čo je evaluácia

Po slovensky “hodnotenie”.

V zmysle hodnotenie na aký účel boli použité verejné prostriedky a s akým výsledkom, čo to prinieslo – aký úžitok sme z toho mali.

Evaluácia by sa mala používať všade, kde sa využívajú verejné financie teda peniaze nás, daňových poplatníkov. Účelom je transparentnosť ich použitia a zodpovedanie sa verejnej správy za zmysluplné a opodstatnené využitie týchto financií.

Ako členská krajina EÚ preberáme zodpovednosť za to akým spôsobom sa u nás nakladá s prostriedkami zo štrukturálnych fondov. Prax ukázala, že evaluácie sú užitočným nástrojom a preto ich väčšina krajín využíva aj na hodnotenie využitia ich vlastných verejných financií. Veríme, že tento nástroj sa stane súčasťou riadenia na všetkých úrovniach verejnej správy.

CIELE SES

 • budovať evaluačnú kultúru na Slovensku,
 • dostať do povedomia verejnosti a propagovať vo verejnom sektore teóriu, prax a využitie evaluácií (politík, programov, inštitúcií,…) za účelom transparentnosti a zodpovedania sa za využitie verejných financií, a
 • rozvíjať spoluprácu, výmenu skúseností a poznatkov s partnerskými organizáciami doma aj v zahraničí.

POSLÚŽIME:

 • ako fórum na sústredenie, využitie a šírenie výsledkov evaluácií v prospech všetkých sektorov a celej spoločnosti,
 • ako platforma pre štúdium, výskum a výmenu skúseností a vedomostí, ako aj na vylepšenie evaluačných metód a techník.

ČINNOSTI:

 • organizovanie školení, kurzov,
 • poskytovanie metodickej pomoci, príprava manuálov,
 • výmena poznatkov, skúseností a výsledkov,
 • sústreďovanie dát a informácií týkajúcich sa evaluácií,
 • organizovanie stretnutí, seminárov a konferencií, a
 • publikačná činnosť v oblasti evaluácií.

Štandardy (PDF, 97 kB) vyjadrujúce hodnoty, ktoré zdieľajú členovia Slovenskej evaluačnej spoločnosti.

Stanovy Slovenskej evaluačnej spoločnosti na stiahnutie (PDF, 80 kB)

Riadnym členom spoločnosti sa môže stať fyzická či právnická osoba, ktorá má rovnaké záujmy a ciele ako deklaruje SES. Členstvo v SES nepodlieha žiadnemu schvaľovaciemu procesu. Od svojich členov žiadame dodržiavanie stanov spoločnosti. Pokiaľ máte záujem stať sa členom SES stačí ak vyplníte elektronickú prihlášku a uhradíte členský poplatok vo výške 100 € (bližšie údaje sú uvedené v prihláške).