Publikácie

Diplomové práce

Ďalšie publikácie

Publikácia Úvod do monitorovania a evaluácie

Príručku monitorovania a evaluácie intervencií financovaných z verejných zdrojov od Dagmar Gombitovej (Úvod do monitorovania a evaluácie) si môžete stiahnuť po zadaní platnej emailovej adresy.

Príručka vznikla ako iniciatíva novo založeného občianskeho združenia – Slovenskej evaluačnej spoločnosti, ktorého cieľom je budovať na Slovensku evaluačnú kultúru t.j. propagovať vo verejnom sektore teóriu, prax a využitie evaluácií všetkých intervencií financovaných z verejných prostriedkov. Evaluácie by mali slúžiť nie len odborníkom ako zdroj skúseností a poučenia ale súčasne by mali poskytovať širokej verejnosti informácie o tom na aký účel a s akým výsledkom boli použité verejné prostriedky.

Publikácia je prvým komplexnejším materiálom v slovenskom jazyku, ktorý vychádza z požiadaviek a praxe zaužívanej pri monitorovaní a hodnotení intervencií financovaných Európskou komisiou. Predpokladáme, že vzrastajúci tlak na transparentnosť pri hospodárení s verejnými financiami ako aj nutnosť zodpovedať sa za použitie týchto prostriedkov verejnosti sa stanú dôvodom na využívanie tohto nástroja na všetkých úrovniach spravovania a nebudú sa povinne vzťahovať len na prostriedky poskytované zo zdrojov Európskej únie. Pevne veríme, že tato publikácia bude dobrou pomôckou pre tých, ktorí evaluácie pripravujú a riadia, osloví odborníkov, ktorí ich realizujú ale aj pedagógov a študentov politológie, sociológie a mnohých ďalších príbuzných oblastí.

Obsah publikácie Úvod do monitorovania a evaluácie

 1. 1. Základné pojmy v intervenčnej logike
  1. 1.1 Ukazovatele
   1. 1.1.1 Rozdelenie ukazovateľov
   2. 1.1.2 Baseline a benchmark
   3. 1.1.3 Použitie ukazovateľov v monitorovaní a evaluácii
   4. 1.1.4 Ukazovatele a programový cyklus
 2. 2. Monitorovanie a evaluácia
  1. 2.1 Čo nie je evaluácia
  2. 2.2 Vzťah medzi monitorovaním a evaluáciou
  3. 2.3 Úlohy partnerov v monitorovaní a evaluácii
  4. 2.4 Monitorovanie prostriedkov/zdrojov a aktivít
 3. 3. Evaluácia
  1. 3.1 Vývoj evaluácií v SR
  2. 3.2 Charakteristika evaluácie a jej význam
  3. 3.3 Typy povinných evaluácií stanovené predpismi Európskeho spoločenstva
   1. 3.3.1 Predbežná evaluácia (ex-ante)
   2. 3.3.2 Priebežná evaluácia (intermediate alebo mid-term evaluácia)
   3. 3.3.3 Následná evaluácia (ex-post)
  4. 3.4 Návrh a plánovanie evaluácií
   1. 3.4.1 Rozsah a vymedzenie predmetu evaluácie
   2. 3.4.2 Identifikácia a zapojenie zainteresovaných subjektov
   3. 3.4.3 Stanovenie evaluačných otázok
   4. 3.4.4 Evaluačné kritériá
  5. 3.5 Riadenie evaluácií
   1. 3.5.1 Etapy evaluácie
   2. 3.5.2 Kľúčové východiská
   3. 3.5.3 Mandát
   4. 3.5.4. Zostavenie zadávacích podmienok
  6. 3.6 Riadenie verejnej súťaže
   1. 3.6.1 Výber vhodných evaluátorov
   2. 3.6.2 Posúdenie kvalifikácie a skúsenosti tímu (ukázať text)
   3. 3.6.3 Ponúkaná cena (ukázať text)
   4. 3.6.4 Faktory ovplyvňujúce nezávislosť evaluátorov
   5. 3.6.5 Predkladanie správ
   6. 3.6.6 Úloha a zloženie riadiacej komisie
   7. 3.6.7 Komunikácia počas evaluácie
  7. 3.7 Riadenie a kontrola kvality evaluácií
   1. 3.7.1 Kvalita evaluácií
   2. 3.7.2 Kritéria kvality postupu
   3. 3.7.3 Kritéria kvality výstupu
  8. 3.8 Metódy, techniky a nástroje hodnotenia
   1. 3.8.1 Faktory ovplyvňujúce výber metód, techník, typu dát a dôkazov
   2. 3.8.2 Kvantitatívne verzus kvalitatívne metódy
  9. 3.9 Metódy a techniky pre evaluáciu rôznych socio-ekonomických intervencií
   1. 3.9.1 Metódy a techniky na rôzne evaluačné účely
   2. 3.9.2 Metódy a techniky použiteľné v rôznych fázach politického/programového cyklu
   3. 3.9.3 Metódy a techniky použiteľné v rôznych fázach evaluačného procesu
   4. 3.9.4 Prehľad vybraných metód a techník
  10. 3.10 Získavanie dát v evaluácii a ich použitie
   1. 3.10.1 Primárne a sekundárne dáta
   2. 3.10.2 Potreba plánovania prístupu k dátam
   3. 3.10.3 Kvantitatívne a kvalitatívne dáta
  11. 3.11 Evaluačné kapacity
   1. 3.11.1 Budovanie evaluačných kapacít
   2. 3.11.2 Povinnosť zodpovedať sa
   3. 3.11.3 Koordinácia evaluácie
   4. 3.11.4 Inštitucionalizácia evaluácie
   5. 3.11.5 Evaluačný systém