Programová Evaluácia – Ako na to?

Posted on Posted in Novinky

Evaluácia je mnohokrát zaťažená negatívnymi konotáciami ohľadom jej zložitosti nezaujímavosti. Koncept evaluácie založenej na kreatívnej reflexii ale ponúka nový užitočný a zaujímavý pohľad. Kreatívna reflexia je založená na niekoľkých princípoch, ako napríklad tvorba evaluácie interne, plánovanie ešte pred začatím samotného programu, zahrnutie programovej teórie ako podkladu pre samotný projekt, alebo stanovenie relevantných hodnotiacich otázok. Kreatívna reflexia […]

Konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Rovnako ako v minulosti aj teraz bola konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v Dubline (Írsko), 1. – 3. 10. 2014, skvelou príležitosťou stretnúť kolegov aj špičkových odborníkov z Európy a ostatných častí sveta. Hlavnou témou konferencie bola evaluácia v spravodlivej spoločnosti. Predmetom diskusií boli rôzne druhy nerovností a evaluačné prístupy, ktoré ich eliminujú.

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Začiatkom júna zorganizovali kolegovia z Českej evaluačnej spoločnosti konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť skúsenosti z implementácie evaluačných štandardov v ČR a prediskutovať odporúčania pre ďalší rozvoj evaluačnej kultúry. Konferencia sa venovala aj dopadovým evaluáciám, čo je momentálne horúcou témou pre programy financované z fondov EÚ. Organizátori konferencie zabezpečili aj jej medzinárodný rozmer.

Nový český odborný časopis Evaluační teorie a praxe

Posted on Posted in Novinky

Česká evaluačná spoločnosť, s ktorou Slovenská evaluačná spoločnosť úzko spolupracuje, začala vydávať odborný časopis zameraný na evaluácie. Ide o recenzovaný časopis, ktorý bude vychádzať dvakrát ročne a mal by obsahovať 3 – 5 príspevkov a informácie o konferenciách, recenzie kníh vo vzťahu k evaluáciám a pod. Abstrakty príspevkov z prvého čísla je možné nájsť na […]

Prvá evaluačná konferencia na Slovensku v decembri 2012

Posted on Posted in Novinky

Dňa 5.12.2012 sa v hoteli Sheraton Bratislava uskutočnila prvá slovenská evaluačná konferencia pod názvom „Hodnotenie Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na Slovensku: skúsenosti a trendy“. Konferenciu organizoval Centrálny koordinačný orgán Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov – pracovníkov štátnej správy, akademického, súkromného aj tretieho sektora.

EPDET 2012 Photos and Summary of Participant Feedback

Posted on Posted in Novinky

IPDET Newsletter 2/2012 reports: “IPDET is proud to continue its support of the European Program for Development Evaluation Training (EPDET), an annual event organized by our alumni and modeled on our flagship summer program. This year, EPDET was held September 16-22 in Čilistov, Slovak Republic. In its sixth year, the program was once again co-sponsored […]

V 2011 vo verejnom sektore 10 evaluácií

Posted on Posted in Novinky

Slovenská evaluačná spoločnosť, profesné združenie evaluátorov, zozbierala informácie o evaluáciách zadávaných ústrednými orgánmi v roku 2011 do webovej databázy evaluácií. Celková hodnota desiatich hodnotení realizovaných v roku 2011 predstavovala 168.500 eur. Priemerne sa v rokoch 2006-2011 realizovalo 9 hodnotení.

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti “Evaluace pro budoucnost” v Prahe 30.5.2012

Posted on Posted in Novinky

Česká evaluačná spoločnosť pozýva na II. ročník odbornej konferencie „Evaluace pro budoucnost“. Cieľom konferencie je reflektovať budúce výzvy a plány v oblastí evaluácií v kontexte smerovania štrukturálnych fondov EU a Zahraničnej rozvojovej spolupráce ČR. Konferencia chce definovať prierezové odporúčania pre rýchlejší a kvalitnejší prenos skúseností a inovatívnych nástrojov/postupov pre evaluačnú a rozvojovú prax a medzi […]

Príručka pre zadávateľov evaluácií

Posted on Posted in Novinky

Prinášame vám preklad príručky DeGEval-u. DeGEval – Gesellschaft fur Evaluation, je nemecko-rakúskou evaluačnou spoločnosťou, ktorej cieľom je zvýšiť profesionalizáciu evaluácie a poskytnúť rámec na  trvalú výmenu informácií všetkým zainteresovaným. Príručka DeGEval-u je určená pre zadávateľov evaluácií, v prvom rade v organizáciách a inštitúciách verejnej správy a cieľovou skupinou tejto publikácie sú predovšetkým ľudia, ktorí zodpovedajú za kontrolu, rozvoj […]