Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Nezařazené

Dňa 2. júna 2001 organizovala naša sesterská Česká evaluačná spoločnosť v spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe svoju prvú konferenciu s názvom „Evaluace na rozcestí – trendy a praxe“. Zúčastnilo sa jej 60 účastníkov – členov ČES, zástupcov z ministerstiev aj tretieho sektora. Počas plenárnych prednášok aj dvoch panelov o evaluácii dopadov a o dopadoch evaluácií, odznelo veľa podnetných prezentácií. Aj keď s ľútosťou, ale objektívne musíme skonštatovať, že naša mladšia sestra je v budovaní evaluačnej kultúry očividne úspešnejšia. Ako vyplynulo zo živej diskusie, máme veľmi podobné problémy, ale evaluačný trh v Českej republike je omnoho živší ako na strane dopytu tak na strane ponuky. Môžeme len smutne konštatovať, že na rozdiel od Slovenska má Česká republika nie len väčší počet fundovaných evaluátorov, ktorí vzájomne dokážu spolupracovať, ale už našla aj svojich prvých šampiónov na ministerstvách. Konferencia prispela k posilneniu evaluačnej komunity v Čechách a konštruktívnemu dialógu medzi zadávateľmi evaluácií a evaluátormi. Rovnako potvrdila, že skúsenosti s evaluáciou Štrukturálnych fondov či evaluáciou rozvojovej pomoci sa nelíšia a tak prispela k stieraniu rozdielov medzi evaluáciami vo verejnom, súkromnom či mimovládnom sektore. Viac info na www.czecheval.cz.