Publikácie

Cesta k výsledkom 

Úrad vlády SR v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou pripravili preklad úspešnej knihy Lindy G. Morra Imas a Raya C. Rista z reálnych skúseností s hodnoteniami rozvojovej pomoci. Kniha tvorí pomerne vzácny a komplexný exkurz do praxe evaluátora naprieč všetkými fázami hodnotiaceho procesu s praktickými príkladmi.

Download (PDF, 11.17MB)

 

Publikácia Úvod do monitorovania a evaluácie

Príručka vznikla ako iniciatíva novo založeného občianskeho združenia – Slovenskej evaluačnej spoločnosti, ktorého cieľom je budovať na Slovensku evaluačnú kultúru t.j. propagovať vo verejnom sektore teóriu, prax a využitie evaluácií všetkých intervencií financovaných z verejných prostriedkov. Evaluácie by mali slúžiť nie len odborníkom ako zdroj skúseností a poučenia ale súčasne by mali poskytovať širokej verejnosti informácie o tom na aký účel a s akým výsledkom boli použité verejné prostriedky.

Publikácia je prvým komplexnejším materiálom v slovenskom jazyku, ktorý vychádza z požiadaviek a praxe zaužívanej pri monitorovaní a hodnotení intervencií financovaných Európskou komisiou. Predpokladáme, že vzrastajúci tlak na transparentnosť pri hospodárení s verejnými financiami ako aj nutnosť zodpovedať sa za použitie týchto prostriedkov verejnosti sa stanú dôvodom na využívanie tohto nástroja na všetkých úrovniach spravovania a nebudú sa povinne vzťahovať len na prostriedky poskytované zo zdrojov Európskej únie. Pevne veríme, že tato publikácia bude dobrou pomôckou pre tých, ktorí evaluácie pripravujú a riadia, osloví odborníkov, ktorí ich realizujú ale aj pedagógov a študentov politológie, sociológie a mnohých ďalších príbuzných oblastí.

Download (PDF, 468KB)